Categories
E-Commerce บล็อค

การออกเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified

การออกเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  DBD Verified
การออกเครื่องหมาย DBD Verified เป็นเครื่องหมายที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ประสงค์จะได้รับเครื่องหมาย DBD Verified โดยจดทะเบียนและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และแสดงว่าเว็บไซต์นั้น ๆ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce ของกรมฯ

คุณสมบัติของผู้ขอเครื่องหมาย DBD Verified
– เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
– จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และได้รับเครื่องหมาย DBD Registered   มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
– เป็นเจ้าของโดเมนเนม
– ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้เครื่องหมายรับรอง
– ไม่เคยถูกเพิกถอนการใช้เครื่องหมายรับรอง เว้นแต่ถูกเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1. ด้านการเปิดเผยข้อมูล
2. ด้านวิธีการยกเลิกหรือคืนสินค้า และวิธีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
3. ด้านความปลอดภัย
4. ความเป็นส่วนตัว
5. การแก้ปัญหาข้อร้องเรียนและการระงับข้อพิพาท
*คู่มือการประเมินธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ

สถานที่การขอเครื่องหมาย DBD Verified  ณ สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02 547 5961 หรือที่เว็บไซต์ www.trustmarkthai.com หรือติดต่อที่อีเมล์ dbd-verified@dbd.go.th

เอกสารที่ใช้ขอเครื่องหมาย DBD Verified  ได้แก่ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)

ประโยชน์ของเครื่องหมาย DBD Verified
– ได้รับความน่าเชื่อถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจที่ดี
– ส่งเสริมภาพลักษณ์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
– สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า/บริการในการขยายโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ
– สร้างโอกาสทางการตลาด/การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ/ช่องทางต่าง ๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
– มั่นใจได้ว่า ซื้อสินค้า/บริการจากเว็บไซต์ที่มีตัวตนเชื่อถือได้ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด
– หากมีข้อพิพาท หรือประสบปัญหา สามารถติดต่อร้องเรียนมายังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น
*ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมาย DBD Verified

หมายเหตุ
1. เมื่อผ่านเกณฑ์การพิจาณา กรมฯ จะจัดส่ง Source Codeให้ผู้ประกอบการ ทางอีเมล์ ที่ระบุในการจดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย ต้องแสดงหนังสืออนุญาตไว้ ณ สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ที่เห็นได้ง่าย และแสดงเครื่องหมายรับรองไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
2. เครื่องหมาย DBD Verified มีอายุ 1 ปี ซึ่งผู้ประกอบการที่ต้องการได้รับการรับรองมาตรฐาน จะต้องทำการขอต่ออายุทุกปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *