Categories
E-Commerce บล็อค

การออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน DBD Registered

การออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  DBD Registered

การออกเครื่องหมาย DBD Registered เป็นเครื่องหมายที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จดทะเบียนพาณิชย์และประสงค์จะได้รับเครื่องหมาย DBD Registered  เพื่อรับรองความมีตัวตนและการจดทะเบียนพาณิชย์ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภคระดับหนึ่ง

เกณฑ์การให้เครื่องหมาย DBD Registered
1. ผู้ขอใช้เครื่องหมาย จะต้องเป็นเจ้าของเว็บไซต์และ/หรือมีโดเมนเมนเป็นของตนเอง
2. เว็บไซต์จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตามกฎหมาย
3. เว็บไซต์จะต้องแสดงข้อมูล รายละเอียดเจ้าของเว็บไซต์ ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือ พร้อมช่องทางร้องเรียนการซื้อขายและส่งมอบสินค้า/บริการ ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ หรือเมนู Contact Us
4. สินค้า/บริการที่จะนำขึ้นขายบนช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
5. สินค้าหรือบริการ จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
6. การนำเสนอสินค้าหรือบริการ จะต้องมีความชัดเจน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น ชนิดของสินค้า ราคา วิธีการชำระค่าสินค้าหรือบริการ เป็นต้น
7. จะต้องมีนโยบายดูแล/บริการลูกค้าหลังการขาย ที่แสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์อย่างชัดเจน

สถานที่การขอเครื่องหมาย DBD Registered
สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02 547 5960  หรือที่เว็บไซต์ www.trustmarkthai.com หรือส่งเอกสารมาที่อีเมล์ e-commerce@dbd.go.th   หรือ โทรสาร 02 547 5973

เอกสารที่ใช้ขอเครื่องหมาย DBD Registered
1. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)
2. สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์  (เอกสารแนบแบบ ทพ.)
3. สำเนาเอกสารการจดโดเมนเนม

ประโยชน์ของเครื่องหมาย DBD Registered
1. สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เว็บไซต์เพื่อยืนยันการมีตัวตนของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. สร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ เมื่อเห็นเครื่องหมาย DBD Registered
3. การได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น อบรม สัมมนา ออกบูธงานต่าง ๆ และ รับข่าวสารด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4. สิทธิในการขอรับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (DBD verified) ให้แก่เว็บไซต์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด
ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครืองหมาย DBD Registered

หมายเหตุ  เมื่อผ่านเกณฑ์การพิจาณา กรมฯ จะจัดส่ง Source Codeให้ผู้ประกอบการ ทางอีเมล์ ที่ระบุในการจดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งนี้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง ต้องแสดงเครื่องหมายรับรองไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *